വലിയോറയിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസുകളുടെ സമയങ്ങൾവേങ്ങരയിൽനിന്നും മുതലമാട് വഴി ചെമ്മാട് ഭാഗത്തേക്ക് ബസ് പോകുന്ന സമയങ്ങൾ


ചെമ്മാട്നിന്നും മുതലമാട് വഴി വേങ്ങരയിലേക്ക്പോകുന്ന ബസ് സമയങ്ങൾ

പുത്തനങ്ങാടിയിൽനിന്നും കോട്ടക്കലിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ് സമയം


പുത്തനങ്ങാടിയിൽനിന്നും കോട്ടക്കലിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ് സമയം


ചങ്കുവെട്ടിയിൽനിന്നും പുത്തനങ്ങാടിവഴി വേങ്ങരയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ് സമയങ്ങൾ


വേങ്ങയിൽനിന്നും മുതലമാട്ക്ക് പുറപ്പെടുന്ന സമയങ്ങൾ