ചെമ്മാട്നിന്നും മുതലമാട് വഴി വേങ്ങരയിലേക്ക്പോകുന്ന ബസ് സമയങ്ങൾ


ചെമ്മാട്നിന്നും മുതലമാട് വഴി വേങ്ങരയിലേക്ക്പോകുന്ന ബസ് സമയങ്ങൾ 


07:25


07:40


08:20


08:45


08:55


09:20


09:50


10:15


10:30


11:20


11:40


12:10


12:30


12:50


01:05


02:00


02:30


03:00


03:50.


04:10


04:40


05:25


05:55


06:20


 

(മുകളിലത്തെ ബസ് ടൈം അടക്കാപുര -പുത്തനങ്ങാടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബസ് സമയം ആണ് മറ്റുസ്ഥലത്തുള്ളവർക്ക് സമയത്തിൽ ദുരത്തിനനുസരിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. മകളിലെത്തെ ബസ് സമയത്തിൽ 5 മിനുട്ട് നേരത്തെയോ 5 മിനുട്ട് നേരം വൈകിയോ ബസ് എത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ട്)