ഓട്ടോ-ടാക്ക്സി നമ്പറുകൾ

 

വലിയോറയിലെ ഓട്ടോ ടാക്സി നമ്പറുകൾ 
 • (പോക്കരുട്ടി 9846369163 അടക്കാപുര,പുത്തങ്ങാടി )
 • (മൈമുട്ടികാക്ക 9633548555
 • 9846233329 പുത്തനങ്ങാടി )
 • (സാദിഖ് 9947386842  പുത്തനങ്ങാടി )
 • (ബഷീറാക്ക 9847001945 പുത്തനങ്ങാടി )
 • (മുജീബ് 9747731936,പുത്തനങ്ങാടി )
 • ( അബുറഹ്മാൻ  പുത്തനങ്ങാടി )
 • (സൈദ്   9947156049 പുത്തനങ്ങാടി )
 • ( റാഫി  9746239908പുത്തങ്ങാടി )
 • (അബ്ദു  8129893504 പുത്തനങ്ങാടി )
 • (അലി 9567422854 പുത്തനങ്ങാടി )
 • (സിദ്ധിഖ് 9605245483പുത്തനങ്ങാടി
 • അബ്ബാസ് AK +91 95266 64648 പുത്തനങ്ങാടി 
 • നിസാം വിഗർ 14സീറ്റ് 9747602060

 • അസറു അടക്കാപുര : 9656338502

 • അബ്ദുൽ സലാം അടക്കാപുര  7902289479
 • മുത്തു പാണ്ടികശാല : 9895840521
 • സുകുമാരൻ കാളങ്ങാട്ട് പാണ്ടികശാല : 9846548728
 സിദ്ധീഖ് കരുമ്പിൽ പാണ്ടികശാല : 9746693538
 • ഇസ്ഹാഖ് എട്ടുവീട്ടിൽ പാണ്ടികശാല : +919544185105. +919061781500.

 • സുബൈർ അഞ്ചുകണ്ടൻ പാണ്ടികശാല : 9847156301

 • ജാഫർ ഒ പി പാണ്ടികശാല : +919746059211

 • സലാം പാണ്ടികശാല 9961797895


 •   ( നമ്പറുകൾ മാറ്റുവാനും ഒഴിവാകുവാനും പുതിയത് ആഡ് ചെയുവാനും 8075544573ൽ ബന്ധപെടുക )
 • ഓട്ടോറിക്ഷ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യൽ സൗജന്യവും  മറ്റു ടാക്സി വാഹനങ്ങളുടെ ഡിറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ  ഫീസ് (100) ണ്ടായിരിക്കും, ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • (നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു ടാക്സി സേവനം ഉപയോഗിക്കുക )