ചങ്കുവെട്ടിയിൽനിന്നും പുത്തനങ്ങാടിവഴി വേങ്ങരയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ് സമയങ്ങൾ
ചങ്കുവെട്ടിയിൽനിന്നും പുത്തനങ്ങാടിവഴി വേങ്ങരയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ് സമയങ്ങൾ 


06:50

07:18

08:15

08:32

09:46

10:14

10:40

11:42

12:22

01:14

02:10

03:02

04:40

05:00

06:05


മുകളിലെത്തെ ബസ് സമയത്തിൽ 5 മിനുട്ട് നേരത്തെയോ 5 മിനുട്ട് നേരം വൈകിയോ ബസ് എത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ട്)