പുത്തനങ്ങാടിയിൽനിന്നും കോട്ടക്കലിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ് സമയംപുത്തനങ്ങാടിയിൽനിന്നും കോട്ടക്കലിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ് സമയം


06:15

07:15

07:46

08:40

08:55

09:30

10:05

10:45

11:35

12:10

12:45

02:10

02:35

03:10 വനിതാ പൊളി ടെക്നിക് വഴി

03:45

05:05

06:15 വനിതാ പൊളി ടെക്നിക് വഴി 

06:50

മുകളിലെത്തെ ബസ് സമയത്തിൽ 5 മിനുട്ട് നേരത്തെയോ 5 മിനുട്ട് നേരം വൈകിയോ ബസ് എത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ട്)