വലിയോറയിലെ മദ്റസകളുടെ പേരുകൾവലിയോറയിലെ മദ്റസകളുടെ പേരുകൾ


1. മൻശൂറുൽ ഹിദായ, ചിനക്കൽ (1947)


2. മൻശഉൽ ഉലൂം, കുന്നുമ്മൽ(1953)


3. ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം, വേങ്ങര(1957)


4. മുനീറുൽ ഇസ്ലാം, അടക്കാപുര(1958


5. ത്വരീഖത്തുൽ മുഹമ്മദിയ്യ, സി പി മാട്(1960)


6. റുശ്ദുൽ വിൽദാൻ, പുത്തനങ്ങാടി (1962)


7. മദാറുൽ ഉലൂം, മുതലമാട് (1965)


8. മനാറുൽ ഉലൂം, പാണ്ടികശാല (1966)


9. റൂഹുൽ ഇസ്ലാം, ആയിശാബാദ് (1979)


10. ഇസ്സത്തുൽ ഇസ്ലാം, ചെള്ളിത്തൊടു (1981)


11. ഇഹ്യാഉൽ ഉലും, അരിക്കുളം ( 1982)


12. ഇർശാദുസ്വിബിയാൻ, മനാട്ടിപറമ്പ് ( 1982)


13. നൂറുൽ ഹുദ, അരിക്കപ്പള്ളിയാളി (1985)


14. ദാറുൽ ഹുദ, പറമ്പിൽ പടി ( 1985)


15. അൽമദ്റസത്തുൽ സലഫിയ്യ, കുറുക ( 1989)


16. മൻശഉൽ ഉലൂം സുന്നി, കുന്നുമ്മൽ (1990)


17. മൻശഉൽ ഉലൂം സുന്നി, പാണ്ടികശാല (1990)


18. മനാറുൽ ഹുദ സുന്നി സെക്കണ്ടറി, മനാട്ടിപറമ്പ് (1990)

19. അൽഫാറൂഖ് സെക്കണ്ടറി മദ്രസ, പുത്തനങ്ങാടി (1992

20. മദ്റസത്തുസ്സുന്നിയ്യ, അടക്കാപുര (1992


VALIYORAonline -ൽ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ പരസ്യം നൽകാൻ തയ്യാറുള്ളവർ 9744733573 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ  ക്യാഷ് ഡോണെറ്റ് ചെയുവാൻ UPI ID: VALIYORAonline@sib ലേക്ക് UPI പേയ്‌മെന്റ് ചെയുകയോ ചെയ്യുക