കോട്ടക്കലിൽ നിന്നും കച്ചേരിപടി വഴി വേങ്ങരയിലേക് ബസ് പോകുന്ന സമയങ്ങൾ

 


കോട്ടക്കലിൽ നിന്നും  കച്ചേരിപടി വഴി വേങ്ങരയിലേക് ബസ് പോകുന്ന സമയങ്ങൾ 


05:55

07:00

07:25

08:10

08:25

08:45

09:40

10:25

11:00

11:50

12:35

01:23

02:23

03:05

04:00

04:30

05:08

06:15


( മകളിലെത്തെ ബസ് സമയത്തിൽ 5 മിനുട്ട് നേരത്തെയോ 5 മിനുട്ട് നേരം വൈകിയോ ബസ് എത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ട്)