വേങ്ങരയിൽനിന്നും മുതലമാട് വഴി ചെമ്മാട് ഭാഗത്തേക്ക് ബസ് പോകുന്ന സമയങ്ങൾ

 


വേങ്ങരയിൽനിന്നും മുതലമാട്  വഴി ചെമ്മാട് ഭാഗത്തേക്ക്  ബസ്  പോകുന്ന സമയങ്ങൾ 06.50


07.40


08.00


08.05


08.45


09.20


10.30


11.00


11.40


12.15


12.35


01:00


01.30


02.00


02.20


02:45


03.40


04.30


04.55


05.20


06.00


(മുകളിലത്തെ ബസ് ടൈം അടക്കാപുര -പുത്തനങ്ങാടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബസ് സമയം ആണ് മറ്റുസ്ഥലത്തുള്ളവർക്ക് സമയത്തിൽ ദുരത്തിനനുസരിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. മകളിലെത്തെ ബസ് സമയത്തിൽ 5 മിനുട്ട് നേരത്തെയോ 5 മിനുട്ട് നേരം വൈകിയോ ബസ് എത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ട്)