29/04/2017

രിസാല 100% പൂർത്തീകരിച്ച പുത്തനങ്ങാടി യൂണിറ്റിനുള്ള അനുമോദനപത്രം നൽകി
രിസാല 100% പൂർത്തീകരിച്ച
പുത്തനങ്ങാടി യൂണിറ്റിനുള്ള അനുമോദന പത്രം kc.മുഹിയദ്ധീൻ സഖാഫിയിൽ നിന്നും SSF.പുത്തനങ്ങാടി യൂണിറ്റ്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
KK.സഫ്‌വാൻ മുസ്ലിയാർ സ്വീകരിക്കുന്നു