4/1/19

വേങ്ങര എംഎൽഎ ഓഫീസ് അറിയിപ്പ്(4/1/2019)


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
9895800159
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

വേങ്ങര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 6 ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി വേങ്ങര എംഎൽഎ Adv: KNAഖാദർ സാഹിബ് അറിയിച്ചു

1 . G.H.S.S കുറുക മൂന്നു കോടി

2.  G.M.U.P.S. ചേറൂർ മൂന്നു കോടി

3. G.M.U.P.S. കണ്ണമംഗലം ഒരു കോടി

4   G.H.S കൊളപ്പുറം ഒരു കോടി

5.   G.U.P.S മുണ്ടോത്ത് പറമ്പ് ഒരു കോടി

6.   G.M.U.P.S ചോലക്കുണ്ട് ഒരു കോടി