ഇന്ത്യയുടെ കടൽമത്സ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് നെയ്മീനുകളെ കൂടി കണ്ടെത്തി new naimeen

ഇന്ത്യയുടെ കടൽമത്സ്യസമ്പത്തിൽ രണ്ട്  നെയ്മീനുകൾ കൂടി കണ്ടെത്തി യതായി കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യഗവേഷണ സ്ഥാപനം . ഒന്ന് പുതുതായി കണ്ടത്തിയ  അറേബ്യൻ സ്പാരോ നെയ്മീനാണ്. രണ്ടാമത്തേത് പുനരുജ്ജീവിപ്പി ക്കപ്പെട്ട റസൽസ് പുള്ളിനെയ്മീനാ ണ്.ഇതോടെ, ഇന്ത്യൻ കടലുകളിൽ നെയ്മീനുകളുടെ എണ്ണം ആറായി. സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ.യി ലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ. ഇ.എം. അബ്ദുസ്സമദിന്റെ നേതൃത്വത്തി ലുള്ള സംഘമാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ. മുൻപ് ഒരൊറ്റ ഇന മായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പുള്ളി നെയ്മീൻ യഥാർഥത്തിൽ മൂന്ന് വ്യ ത്യസ്തയിനം മീനുകളാണെന്ന് പഠന ത്തിൽ വ്യക്തമായി.