11/2/19

വേങ്ങര MLA റോഡ് ഉത്ഘാടനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു


വേങ്ങര :Adv:KNA ഖാദർ സാഹിബ് 2018 /2019
വർഷത്തെ പ്രാദേശിക വികസനഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പുതുതായി നിർമിച്ച.   നെട്ടി ചാടി. പടിഞ്ഞാറേക്കര റോഡിൻറെ ഉദ്ഘാടനം  ഇന്ന് രാവിലെ 11 രാവിലെ 8 30 ന്
KNA ഖാദർ സാഹിബ് MLA നിർവഹിച്ചു
വേങ്ങര എംഎൽഎ
Adv:KNA ഖാദർ സാഹിബ് 2018 /2019
വർഷത്തെ പ്രാദേശിക വികസനഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പുതുതായി നിർമിച്ച.   കല്ലൻ കുത്ത്. നെല്ലങ്ങര റോഡിൻറെ ഉദ്ഘാടനം
 രാവിലെ  9 ന്
KNA ഖാദർ സാഹിബ് MLA നിർവഹിച്ചു