11/02/2019

കെ പി സിസി പ്രസിഡൻറ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ജനമഹാ യാത്രയിൽ മൊമൊന്റൊ നൽകി ആദരിച്ചു

യുഎൻ ഹെഡ് കോർട്ടേഴ്സിൽ പ്രബന്ധമവതരിപ്പിച്ച് വേങ്ങരയുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ ഡോ: അബ്ബാസ് പനക്കലിനെ കെ പി സിസി പ്രസിഡൻറ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ജനമഹാ യാത്രയിൽ മൊമൊന്റൊ നൽകി ആദരിച്ചു