05/01/2019

വേങ്ങര ടൗണിൽ CCTV നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചതിൻറെ ഉദ്ഘാട ന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്