28/01/2019

ഖത്തർ-വേങ്ങര സൗഹൃദ വേദിയുടെ പുതിയ ലോഗോ ഇറക്കി

വേങ്ങര:ഖത്തറിലെ വേങ്ങരക്കാർ ദോഹ കോർണീഷ് അൽ ബിദ്ധ പാർക്കിൽ 2018 നവംബർ 2ന്
 ഒത്തു കൂടിയ പ്രഥമ യോഗത്തിൽ വെച്ച് രൂപം നൽകിയ ഖത്തർ-വേങ്ങര സൗഹൃദ വേദിയുടെ പുതിയ ലോഗോ പുറത്തിറക്കി ADWAZO  Advertising Hub വേങ്ങര യാണ് ലോഗോ രൂപകല്പന  ചെയ്തത്.
 ഖത്തറിലെ ദോഹയിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും പ്രവാസി വേങ്ങരക്കാരുടെയും വലിയോറക്കാരുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൊതു പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയായി  ഖത്തർ വേങ്ങര സൗഹൃദ വേദി രൂപീകരിച്ചത്.