21/1/19

വേങ്ങര നിയോജക മണ്ഡലം പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു

വേങ്ങര നിയോജക മണ്ഡലം പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം കേരള നിയമസഭാസ്പീക്കർ ബഹു ശ്രീ രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വേങ്ങര എംഎൽഎ  കെ എൻ എ ഖാദർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു