12/01/2019

സൗജന്യ യോഗാ പരിശീലനം

കോട്ടയ്ക്കൽ: കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ യോഗാ പരിശീലനത്തിന്റെ പുതിയ ബാച്ച് വൈദ്യരത്‌നം പി.എസ്. വാരിയർ ആയുർവ്വേദ കോളേജിൽ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും. നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ വെൽനസ്സ് സെന്ററിലാണ് പരിശീലനം. ജീവിതശൈലീരോഗ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള പ്രകൃതി ചികിത്സയും സൗജന്യമായുണ്ടാകും. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 9349047565, 9880641078.