27/01/2019

വൈദ്യൂതി മുടങ്ങും

കുന്നുംപുറം ഇലക്ടിക് സെക്ഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കൂരിയാട് 11 കെ.വി. ഫീഡറിന് കീഴിൽ വർക്ക് നടക്കുന്നതിനാൽ 28/1/19 പനമ്പുഴ, താഴെ കൊളപ്പുറം, കൂമൻചിന, കൊളപ്പുറം, ആസാദ് നഗർ, കൊടുവായൂർ, കക്കാടംപുറം, കൊടക്കല്ല്, ഇ.കെ.പടി, കുന്നുംപുറം, അളറപ്പറമ്പ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8.15 മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചു വരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി വിതരണം മുടങ്ങുന്നതാണ്