04/01/2019

ഇടവിളകിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു


വേങ്ങര പഞ്ചായത് 16- വാർഡിലേക്ക്‌ അനുവദിച്ച ഇടവിള കിറ്റ് വിതരണം  വാർഡ് മെമ്പർ ചെള്ളി സഹീറാബാനു വിന്റെ പ്രതിനിതി ചെള്ളി സജീർ ഗുണഭോക്താക്കൾക് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു