മൈക്ക് പെർമിറ്റിന് ഇനി മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

മൈക്ക് പെർമിറ്റിന് ഇനി മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. എല്ലാ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഈ സൗകര്യം നിലവിൽ വന്നു. ട്രഷറിയിൽ പോയി ചലാൻ അടച്ചു സ്റ്റേഷനിൽ അപേക്ഷ നലകി അവിടെ നിന്നും D Y S P ഓഫീസിൽ പോയി പെർമിറ്റ് വാങ്ങാൻ ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥക്ക് മാറ്റം വരികയാണ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ തുടങ്ങിയതോടെ.