11/12/2018

കളിക്കടവ് പുഴകടവ് നവീകരിച്ചുവലിയോറ : കടലുണ്ടി പുഴയിലെ കളിക്കടവ് കടവ് നവീകരിച്ചു.കഴിഞ്ഞ വെള്ളപൊക്കത്തിലും മറ്റും കരകൾ ഇടിഞ്ഞു ചാടിയത് കാരണവും പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ചവിട്ട് പടികൾ തകർന്നതിനാലും  പുഴയിലേക്ക് കുളിക്കാൻ  ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട വാർഡ് മെമ്പറും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്‌ വി കെ കുഞ്ഞാലൻകുട്ടി സാഹിബ്‌  വേങ്ങര പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയാണ് നവീകരണം നടത്തിയത്