16/01/2017

അടക്കാപുര SKSSF സഘടിപ്പിച്ച ദഫ് മത്സരത്തിൽ മഖ്ദൂമിയ ദഫ്‌ സംഘം പട്ടാബി വിജയിച്ചു


വലിയോറാ: SKSSF അടക്കാപ്പുര ശാഖയും മുനീറുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസം പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയും (OSAMIM) സംയുക്തമായി SKSSF മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളന പ്രചരാണർത്ഥം സംഘടിപ്പിച്ച ദഫ്‌ മൽസരത്തിൽ മഖ്ദൂമിയ ദഫ്‌ സംഘം പട്ടാബി ഒന്നാം സ്ഥാനവും, ബിസ്മില്ല  ദഫ്‌ സംഘം അരീക്കുളം രണ്ടാം സ്ഥാനവും, അൽ അമീൻ ദഫ്‌ സംഘം മങ്ങാട്ടൂർ (എടപ്പാൾ) മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി