പോസ്റ്റുകള്‍

ഓഗസ്റ്റ് 15, 2016 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ തോക്കിനു മുന്നിൽ ധീരതയോടെ പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്രം

ഇമേജ്
ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ തോക്കിനു മുന്നിൽ ധീരതയോടെ പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്രം 69 ആണ്ടു പിന്നിടുമ്പോൾ .. നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം നമ്മൊളൊരു ഇന്ത്യ കാരനായതിലും ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചതിലും .