15/8/16

ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ തോക്കിനു മുന്നിൽ ധീരതയോടെ പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്രം

ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ തോക്കിനു മുന്നിൽ ധീരതയോടെ പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്രം 69 ആണ്ടു പിന്നിടുമ്പോൾ .. നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം നമ്മൊളൊരു ഇന്ത്യ കാരനായതിലും ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചതിലും .