12/06/2016

13‐ാം വാർഡിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹകരിക്കുക..വിജയിപ്പിക്കുക..

പുത്തണങ്ങാടിയിലെ മാലിന്യപ്രശ്നം ഉടനെ പരിഹരിക്കാം ഒരു 10 പേർ എൻറ കുടെ നീന്നാൽ നാളെതന്നെ പരിഹാരം ഉറപ്പ് പിന്തുണ അറിയിക്കുക. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കം നിങ്ങളുടെ കുടെ എൻറ അധികാര പരിധിയിൽ അല്ലാത്ത കെണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടാൻ മടി കാണിച്ചത് -- CM (14 ward member ) ynot? Whatsapp growp (copped ) അപ്പോൾ CM ന്റെ നേതൃത്വത്തിലും 13‐ാം വാർഡിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹകരിക്കുക..വിജയിപ്പിക്കുക..