പോസ്റ്റുകള്‍

ഫെബ്രുവരി 10, 2015 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

നമ്മുടെ 15ാം വാർഡിൽ സ്ഥാപിച്ച സോളാർ തെരുവ് വിളക്ക് പത്ത് ദിവസം തെകച്ച് കത്തിയില്ല.... നമ്മുടെ വാർഡ് (പതിനിധി (ward member) സ്ഥിരം വാഹനം കയറുന്നത് ഈ വിളക്ക് കാൽ ചുവട്ടില് നിന്നാണ്‌ ...

നമ്മുടെ 15ാം വാർഡിൽ സ്ഥാപിച്ച സോളാർ തെരുവ് വിളക്ക് പത്ത് ദിവസം തെകച്ച് കത്തിയില്ല.... നമ്മുടെ വാർഡ് (പതിനിധി (ward member) സ്ഥിരം വാഹനം കയറുന്നത് ഈ വിളക്ക് കാൽ ചുവട്ടില് നിന്നാണ്‌ ... പാവം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല!!!!! കഷ്ടം......... സ്ഥാപിച്ചതിൽ രണ്ടണ്ണം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സോളർ ലൈറ്റിൻെട അവസ്ഥ സമാനമാണ് ...... കണ്ണുകള് അടച്ച് അന്ധത അഭിനയക്കുന്ന അധികാരികളും, കണ്ടഭാവം നടിക്കാത്ത ജന(പതിനിധികളുമാണ് നമ്മുടെ ശാപം... ‪#‎ ഇനിയും‬ശബ്ദം ഉയര്ത്തുന്നതിന് എന്തിന് വൈകിക്കണം.... Www.bit.ly/VALIYORA

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക