പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂൺ 20, 2014 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

വലിയോറയില് നിന്നും ഇതുവരെ കണ്ടത്തിയ പക്ഷികളുടെ പേര് വിവരങ്ങള് ( birds of VALIYORA )

ഇമേജ്
   1)Red Spurfowl  =   ചെമ്പൻ മുള്ളൻ കോഴി 2)  Indian Peafowl  =  മയിൽ 3Rufous Woodpecker  = ചെമ്പൻ മരംകൊത്തി 4Black-rumped Flameback  =   നാട്ടുമരംകൊത്തി 5White-cheeked Barbet / Small Green Barbet                          = ചിന്നക്കുട്ടുറുവൻ   6Brown headed / Stork billed Kingfisher      =   കാക്ക മീൻകൊത്തി 7White brested / White throated Kingfisher    =     മീൻകൊത്തിച്ചാത്തൻ 8Pied Kingfisher   =   പുള്ളി മീൻകൊത്തി 9  Common / Eurasian / River Kingfisher   =    10 Green Bee Eater   =   നാട്ടുവേലിത്തത്ത 11Asian Koeal / Common Koel    =   നാട്ടുകുയിൽ 12Southern crow pheasant / Greater Coucal     =    ചെമ്പോത്ത് 13 Rose-ringed Parakeet    = മോതിരത്തത്ത 14 Rock Dove / Rock Pigeon / Blue Rock Pigeon                        =            മാടപ്രാവ്   15  Spotted Dove           = അരിപ്രാവ് 16Yellow-footed Green Pigeo           =  ഹരിയാൾ 17White-breasted Waterhen              =   കുളക്കോഴി   18 Small Indian Kite / Black Kite                    =   ചക്കി പരുന്ത് | 19Brahminy Kite       = 

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക