20/6/14

വലിയോറയില് നിന്നും ഇതുവരെ കണ്ടത്തിയ പക്ഷികളുടെ പേര് വിവരങ്ങള് ( birds of VALIYORA )

  


1)Red Spurfowl  =  ചെമ്പൻ മുള്ളൻ കോഴി

2)  Indian Peafowl  = മയിൽ

3Rufous Woodpecker  =ചെമ്പൻ മരംകൊത്തി

4Black-rumped
Flameback  =  നാട്ടുമരംകൊത്തി

5White-cheeked
Barbet / Small Green
Barbet                          =ചിന്നക്കുട്ടുറുവൻ 

6Brown headed /
Stork billed Kingfisher      =  കാക്ക മീൻകൊത്തി

7White brested /
White throated
Kingfisher    =    മീൻകൊത്തിച്ചാത്തൻ

8Pied Kingfisher   =  പുള്ളി മീൻകൊത്തി

9  Common / Eurasian /
River Kingfisher   =   

10 Green Bee Eater   =  നാട്ടുവേലിത്തത്ത

11Asian Koeal /
Common Koel    =  നാട്ടുകുയിൽ

12Southern crow
pheasant / Greater
Coucal     =   ചെമ്പോത്ത്

13 Rose-ringed Parakeet    =മോതിരത്തത്ത

14 Rock Dove / Rock
Pigeon / Blue Rock
Pigeon                        =           മാടപ്രാവ് 

15  Spotted Dove           =അരിപ്രാവ്

16Yellow-footed
Green Pigeo           = ഹരിയാൾ

17White-breasted
Waterhen              =  കുളക്കോഴി 

18 Small Indian Kite /
Black Kite                    =  ചക്കി പരുന്ത് |

19Brahminy Kite       = കൃഷ്ണപ്പരുന്ത്

20Large Cormorant /
Great Cormorant           =   നീർക്കാക്ക

21Little Cormorant           =  ചെറിയ നീർക്കാക്ക

22Indian Cormorant /
Indian Shag              =  കിന്നരി മീൻകാക്ക

23Oriental Darter /
Indian Darter /Snake
Bird                       =    ചേരക്കോഴി

24 White-throated
Ground Thrush /
Orange-headed
Thrush                =   കുറിക്കണ്ണൻ കാട്ടുപുള്ള്

25 Plain Prinia         = വയൽക്കുരുവി

26Red-whiskered
Bulbul                   =  ഇരട്ടത്തലച്ചി

27Common Myna /
Indian Myna             =  മൈന

28House Sparrow
Indian Golden Oriole         =   അങ്ങാടിക്കുരുവി

29  Purple Sunbird            =  കറുപ്പൻ തേൻകിളി

30Asian Paradise
Flycatcher              = നാകമോഹൻ

31Rufous Treepie   =  ഓലേഞ്ഞാലി

32House Crow /
Colombo Crow      =  പേനക്കാക്ക

33Indian Jungle Crow /
Jungle Crow            = ബലിക്കാക്ക 

34Black Drongo         =  ആനറാഞ്ചി പക്ഷി

35Greater Rackettailed
Drongo                   =    കാടുമുഴക്കി

36Asian Openbill         =  ചേരാക്കൊക്കൻ

37Little Egret    =  ചിന്നമുണ്ടി 

38Median Egret    =  

39Cattle Egret       =   കാലിമുണ്ടി

40Indian Pond-heron   =കുളക്കൊക്ക്

41 Little Green Heron  =   ചിന്നക്കൊക്ക്.

42 Little Bittern       =   കരിങ്കൊച്ച 

43 Great Bittern     =   

44 Broad-tailed
Grassbird              =  പോതക്കിളി

45 oriental magpie robin       =  മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് 


46 Golden-headed
Cisticola / Brightheaded        നെൽപ്പൊട്ടനെ

47Crimson-backed
Sunbird            =ചെറുതേൻ കിളി

48     Purple-rumped
Sunbird             =    മഞ്ഞത്തേൻ‌കിളി   

49   Paddyfield Warbler    =   പാടക്കുരുവി   

50   29White-browed
Wagtail / Large Pied
Wagtail