09/07/2014

എവിടെ പോയ് മലപ്പുറത്ത് ബോർഡ് വെച്ചവർ..

എവിടെ പോയ് മലപ്പുറത്ത് ബോർഡ് വെച്ചവർ.. ലോകകപ്പ് ഒഴിവാക്കി റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻപറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായരുന്നു ഇങ്ങൾ പറഞ്ഞത്.. "ഉസ്താദ്എന്ത് പറഞ്ഞാലെന്താ കപ്പ് ബ്രസീലിനു "തന്നെയെന്നല്ലേ.....