11/6/14

1930 മുതല് 2010 വരെയുള്ള FIFA WOLD CUP വിജയികള്1930 > Uruguay
1934 > Italy
1938 > Italy
1950 > Uruguay
1954 > Germany
1958 > BRAZIL
1962 > BRAZIL
1966 > England
1970 > BRAZIL1
1974 > Germany
1978 > Argentina
1982 > Italy
1986 >Argentina
1990 > Germany
1994 > BRAZIL
1998 > France
2002 > BRAZIL
2006 > Italy
2010 > Spain
2014 > ? ? ? ?