മഞ്ഞകൂരി fish / manjaletta / മഞ്ഞേളെട്ട

കേരളത്തിലെ ജലശയങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണ് മഞ്ഞക്കൂരി.
ഇതിനെ മഞ്ഞളേട്ട, മഞ്ഞേട്ട എന്നീ പേരുകളിലുമറിയപ്പെടുന്നു.
 ജലമലിനീകരണം മൂലം വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണിത്.
പരമാവധി 45 സെന്റിമീറ്റർ നീളം വരെ വളരുന്നു. 10 വർഷം വരെ ഇവയ്ക്ക് ആയുസ്സുണ്ട്.
പുഴകളിലെ വെള്ളം കലങ്ങുമ്പോളാണ് സാധാരണയായി ഇവയെ കാണാറ്‌ ശരീരത്തിന്റെ മുകള്ഭാഗം ഇരുണ്ടനിറവും.വശങ്ങൾ മഞ്ഞകലര്ന്ന സ്വര്ണ്ണനിറവും , അടിഭാഗം വെളുത്ത നിറവുമാണ്