റേഷൻ കാർഡ് സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ

ഷെയർ ചെയ്തു വെക്കു എന്നെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും
ലിങ്ക് : https://bit.ly/3xwyb66
👉പേരിലെ തെറ്റ് തിരുത്തൽ : https://bit.ly/3xwyb66
👉ആളെ നീക്കം ചെയ്യല്‍ : https://bit.ly/3xwyb66
👉ആളെ ചേര്‍ക്കൽ : https://bit.ly/3xwyb66
👉പ്രവാസി എന്നത് മാറ്റൽ : https://bit.ly/3xwyb66
👉മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ മാറ്റൽ : https://bit.ly/3xwyb66
👉കാര്‍ഡിലെ ഉടമയെ മാറ്റൽ : https://bit.ly/3xwyb66
👉റേഷന്‍ - ആധാര്‍ ലിങ്കിംഗ് : https://bit.ly/3xwyb66
👉ജനന തിയ്യതി തിരുത്തല്‍ : https://bit.ly/3xwyb66
👉റേഷൻ കാർഡ് ആപ്പ് : https://bit.ly/37sCx3L
=========================
✅ആധാർ കാർഡ് സർവീസ്
👉അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ : https://bit.ly/2UC4TG1
👉പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ : https://bit.ly/2UC4TG1
👉ആധാർ കാർഡിലെ തെറ്റ് തിരുത്താൻ : https://bit.ly/2UC4TG1
👉PVC കാർഡ് ആക്കാൻ : https://bit.ly/3eSSLHu
👉ആധാർ കാർഡ് റേഷൻ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ : http://bit.ly/347rZ6O
👉ആധാർ കാർഡ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ : https://bit.ly/2Wi34yp
👉ആധാർ കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ : https://bit.ly/3eT7FNO