7/2/19

വേങ്ങര MLA ഓഫീസ് അറിയിപ്പ്

വേങ്ങര എംഎൽഎ
Adv:KNA ഖാദർ സാഹിബ് 2018 /2019
വർഷത്തെ പ്രാദേശിക വികസനഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പുതുതായി നിർമിച്ച.   നെട്ടി ചാടി. പടിഞ്ഞാറേക്കര റോഡിൻറെ ഉദ്ഘാടനം
ഫെബ്രുവരി 11 തിങ്കൾ രാവിലെ 8 30 ന്
KNA ഖാദർ സാഹിബ് MLA നിർവഹിക്കുന്നു
.വേങ്ങര എംഎൽഎ
Adv:KNA ഖാദർ സാഹിബ് 2018 /2019
വർഷത്തെ പ്രാദേശിക വികസനഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പുതുതായി നിർമിച്ച.   കല്ലൻ കുത്ത്. നെല്ലങ്ങര റോഡിൻറെ ഉദ്ഘാടനം
ഫെബ്രുവരി 11 തിങ്കൾ
രാവിലെ  9 ന്
KNA ഖാദർ സാഹിബ് MLA നിർവഹിക്കുന്നു