09/01/2019

വേങ്ങര MLA യുടെ ശ്രമം ഫലംകണ്ടു
ഇസ്ലാമിക ശരിയത്ത് സംബന്ധിച്ച് 
വേങ്ങര എംഎൽഎ അഡ്വക്കറ്റ് കെഎൻഎ ഖാദർ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും
നിയമവകുപ്പ് മന്ത്രി AK ബാലൻ എന്നിവർക്ക്  നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി
സത്യവാങ്മൂലം വേണ്ട
വിസമ്മതപത്രം മതി
എന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി