06/01/2019

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് LED ബൾബ് നിർമാണ പരിശീലനം നൽകി

വലിയോറ : അടക്കാപുര എ എം യൂ പി സ്കൂളിൽ എനർജി ക്ലബ്ബിന്റെ നേത്രത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് LED  ബൾബ്‌ നിർമാണ പരിശീലനം നൽകി