26/01/2019

വേങ്ങര മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ വൈറ്റ് ഗാർഡ് -മിനി മാരത്തോൺ പി കെ അസ് ലു.ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു

വേങ്ങര മണ്ഡലം
 മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ വൈറ്റ് ഗാർഡ് -മിനി മാരത്തോൺ
പി കെ അസ് ലു.ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു