13/12/2018

ചർച്ചകൾ ഫലംകണ്ടു തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് പുതുജീവൻ


വലിയോറ :ബാവ സലീം അഡ്മിനായ വലിയോറ ഗ്രാമം ചർച്ചാ വേദിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ കാരണമായി വലിയോറയിലെ 16ം വാർഡിലെ പലസ്ഥലങ്ങളിലെയും കേടായ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ ശരിയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി വേങ്ങര പഞ്ചായത്ത്‌ അധികാരികൾ തുടങ്ങി