08/12/2018

മുനീറുൽ ഇസ്ലാം ദഫ് സംഗം വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി
ഇന്നലെ രാത്രി കാടപടിയിൽ നടന്ന ദഫ് മത്സരത്തിൽ അടക്കപ്പുര മുനീറുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ദഫ് സംഗം ഒന്നാംസ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി