11/01/2017

റോഡ്‌ സുരക്ഷ സന്ദേശയാത്രക് സീകരണം നൽകി

കേരളാ മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പിന്റെ റോഡ്‌ സുരക്ഷാവാരതോട്  അനുബന്ധിച്ചു മലപ്പുറം റീജിണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് (RTO) ന്റെ റോഡ്‌ സുരക്ഷ സന്ദേശയാത്ര പ്രദർശനത്തിന് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സീകരണം നൽകി
റോഡ്‌ സുരക്ഷ വാരം  09/01/2017 മുതൽ 15/01/2017 വരെയാണ്

മലപ്പുറംജില്ലയിൽ  കഴിഞ്ഞ വർഷം 2722 അപകട കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തു  ഇതിൽ 389 അപകടമരണവും 3259 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേൽക്കുകയുണ്ടായി 
തിരൂരങ്ങാടിയിലെ സീകരണത്തിൽനിന്ന്