പോസ്റ്റുകള്‍

ഡിസംബർ 26, 2015 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

anjukandan family meet photos availabile

ഇമേജ്

മലപ്പുറം ഐഡിയ വരിക്കാർക്ക് 4G

ഇമേജ്
സേവനം ലഭ്യമായ വിവരം സന്തോഷത്തോടെയുംഅഭിമാനത്തോടെയുംഅറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും 4G സേവനം ലഭ്യമാകാത്ത 2G /3G‌ വരിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഐഡിയ ഷോറൂമിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് 4G‌ സിം സൗജന്യമായി കൈപറ്റാവുന്നതാണ്... എല്ലാ 3G റീചാർജുകളും ഒരു മാറ്റവും കൂടാതെ 4G‌ യിൽ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് 3G = 4G ഇസ്‌ എ ഗുഡ്‌ ഐഡിയ

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക