ഇന്ന് ജൂണ് 5 ലോക പരിസ്ഥിതിദിനം പ്രകൃതി ഒരു

വരദാനമാണ്
അവസാനത്തെ നദിയും മലിനമായി കഴിയുമ്പോൾ
അവസാനത്തെ മരവും മുറിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ
അവസാനത്തെ മത്സ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ
നാം തിരിച്ചറിയും നോട്ടുകെട്ടുകൾ ഭക്ഷിക്കനവില്ലെന്നു