പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂൺ 11, 2014 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

1930 മുതല് 2010 വരെയുള്ള FIFA WOLD CUP വിജയികള്

ഇമേജ്
1930 > Uruguay 1934 > Italy 1938 > Italy 1950 > Uruguay 1954 > Germany 1958 > BRAZIL 1962 > BRAZIL 1966 > England 1970 > BRAZIL1 1974 > Germany 1978 > Argentina 1982 > Italy 1986 >Argentina 1990 > Germany 1994 > BRAZIL 1998 > France 2002 > BRAZIL 2006 > Italy 2010 > Spain 2014 > ? ? ? ?

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക