പോസ്റ്റുകള്‍

മേയ്, 2014 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

വെള്ളം ഒയുകിവരുന്നത്‌ കാണുവാൻ കുട്ടികള് പുഴഓരത്ത് കാത്തുനിൽകുന്നത്‌ അപകടം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകുടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രക്ശിതകളും നാടുകരും ജകൃത പുലർത്തണം

ഇമേജ്
വീണ്ടും മഴകാലം വരവായി..... ഒരു കടലാസു വഞ്ചി ഒഴുക്കി വിടാൻ തോന്നുന്ന ഒരു മഴക്കാലം .... ഓർമ്മയിലെ കൊതിയൂറുന്ന ഒരു  കുറച്ചു ദിവസത്തെ ഇടവേളക് ശേഷം വിണ്ടും മഴകാലം വരവായി തോടുകളിലും പുഴകളിലും പാടത്തും വെള്ളം ഉയർന്ന് വരുന്നു ഇതുകണ്ട് രസിക്കാൻ എന്ത്  രസമാണ് . വെള്ളം ഒയുകിവരുന്നത്‌ കാണുവാൻ കുട്ടികള് പുഴഓരത്ത് കാത്തുനിൽകുന്നത്‌ അപകടം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകുടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രക്ശിതകളും നാടുകരും ജകൃത പുലർത്തണം  

വലിയോറ എന്ന സ്ഥലം കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലമാണ്‌

ഇമേജ്
വലിയോറ  എന്ന  സ്ഥലം  കേരളത്തിലെ  മലപ്പുറം  ജില്ലയിലെ  വേങ്ങര  പഞ്ചായത്തിലെ  ഒരു  കൊച്ചു  സ്ഥലമാണ്‌ വലിയോറ ഇലുടെ കടലുണ്ടി പുഴാ കടന്നു  പോകുന്നു  മറുവശം വലിയോറ പാടമാണ്. കുടാതെ  വലിയോരയിലെ മറ്റരു പാടമാണ് കുറുകപടം വലിയോറ ഇലെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകള്  ; 1 അരികുളം 2 തറട്ടല് 3 പുലരി 4  ചുള്ളിപറമ്പ്  5  ചിനക്കല് 6 അമരിപടി 7  പുത്തനങ്ങാടി  8   മിനിബസറു 9 പറമ്മല് 10കാക്കംബെർ സിറ്റി  11 പടിക്കപറ 12  അടക്കപുര 13 മുതലമാട് 14  കളികടവ്  15  പണ്ടികസാല

അര്കെങ്ങിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈഫോണിനെ

ഇമേജ്
അര്കെങ്ങിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈഫോണിനെ

പറയുകയനെഗില്.....ഇപോപറ.....പിനീട് ' ഞാൻ അപോയെപരഞ്ഞത 'എന്ന് പറയരുത്

ഇമേജ്
ഇന്ന്വലിയോറയില്മഴ പെയുമോ   ?

ഇതിന്റെ പേര്- എന്താന്- എന്ന് അറിയുന്നവർ അരഗിലും ഉണ്ടോ

ഇമേജ്
ഇതിന്റെ പേര്- എന്താന്- എന്ന് അറിയുന്നവർ അരഗിലും ഉണ്ടോ

ഇത് വലിയോറ യിലെ ഇതു സ്ഥലമാണ്‌ എന്ന് പറയാമോ ?

ഇമേജ്
ഇത് വലിയോറ യിലെ ഇതു സ്ഥലമാണ്‌ എന്ന് പറയാമോ ? 

മടപ്പള്ളി യാറo നേര്ച്ചയോ ? ഉത്സവമോ ?

ഇമേജ്
മടപ്പള്ളി യാറo നേര്ച്ചയോ ? ഉത്സവമോ ? അന്യ മതസ്ഥരുടെ ഉത്സവമാണോ  എന്ന് തോന്നിക്കും വിധം മടപ്പള്ളി യാറo നേർച്ച മാറിയിരിക്കുന്നു.  ഒട്ടിയ വയറുമായി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്   വകയില്ലാതെ ഓടി നടന്ന ജന സമൂഹത്തെ  വയറു നിറച്ചു ഭക്ഷിപിച്ച ചരിത്രമായിരുന്നു മടപള്ളിയാരത്തിനു പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്  ഇന്ന് അതെല്ലാം മറന്നു അനാചാരത്തിന്റെയും ചൂധാട്ടതിന്റെഉം മറവിൽ  നേർച്ച പേരിൽ സ്വന്തo മക്കൾ കള്ള് കുടിച്ചു തിമിര്ത്തു ആടുന്നതു  റോഡിലും തെരുവോരങ്ങളിലും ഉറക്കംമോയ്ച്ചു  അഭിമാനത്തോടെ നിന്നു കണ്ടു ആസോടിക്കുന്ന ലജ്ജയില്ലാത്ത  രക്ഷിതാക്കൾ അതു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു  സൊന്തം കൂട്ടുകാർകൊപ്പം കള്ളിൻറെ രുജി അറിയാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ  .അല്ലെങ്കിൽ ഇതു അവരുടെ പ്രായമല്ലേ എന്നുപറഞ്ഞു പുറം തിരിഞ്ഞു പ്രോത്സാഹനം നല്കി  ഇസ്ലാമിനെ കല്ലെറിയുന്ന സംസ്കാരമില്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കൾ ഇവരെല്ലാം  ചിന്തികേണ്ട സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ..... നിങ്ങളുടെ   അഭിപ്രായം  യതാണ്  എന്ന് തായേ യെയുതുക 

ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കരിയമാണ് ഇത് പലവിടുകളിലും സതരനയാണ്‌

ഇമേജ്
ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കരിയമാണ്  ഇത് പലവിടുകളിലും സതരനയാണ്‌  നിങ്ങള് അത് കൊണ്ട് നിങ്ങള്   ഓരോരുത്തരും ഇത് ഷെയർ   ചെയ്‌

ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കരിയമാണ് ഇത് പലവിടുകളിലും സതരനയാണ്‌

ഇമേജ്
ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കരിയമാണ്  ഇത് പലവിടുകളിലും സതരനയാണ്‌  നിങ്ങള് അത് കൊണ്ട് നിങ്ങള്   ഓരോരുത്തരും ഇത് ഷെയർ   ചെയ്‌

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക