പോസ്റ്റുകള്‍

ഫെബ്രുവരി 8, 2017 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Quest എലിമിനേഷൻ റൌണ്ട് അടക്കാപുര സ്കൂളിൽ

ഇമേജ്
വേങ്ങര പഞ്ചായത് എം സ് ഫ്  കമ്മറ്റി  'Quest' എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മെഗാ ക്വിസ് ഇവെന്റിന്റെ എലിമിനേഷൻ  റൌണ്ട് 09/02/2017 ന് വെള്ളിയാഴ്ച  രാത്രി 7 മണിക്ക്  വലിയോറ അടക്കാപുര എ എം യൂ പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക