പോസ്റ്റുകള്‍

ജനുവരി 2, 2017 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

ശുക്ര - ചന്ദ്ര സംഗമം അപൂർവ ദൃശ്യങ്ങൾ

ഇമേജ്
ശുക്ര - ചന്ദ്ര സംഗമം അപൂർവ ദൃശ്യങ്ങൾ                                         അൽപം മുമ്പ് ( 6:30 നും , 9 :00 നുമിടയിൽ )                                      വലിയോറ പുത്തനങ്ങാടിയിൽനിന്ന് അബുഹാജി  പകർ                                         ത്തിയത് .

Fish