പോസ്റ്റുകള്‍

ഓഗസ്റ്റ് 2, 2016 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

ഏറെ നാളത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമായി

ഇമേജ്
വേങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 13 ആം വാർഡിൽപെട്ട വലിയോറ പുത്തനങ്ങാടി പോസ്റ്റോഫീസിനു മുമ്പിലു ണ്ടായിരുന്ന മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക യുണ്ടായി . പ്രസിഡണ്ട് ബഹു . VK.കുഞ്ഞാലൻകുട്ടി യുടെയും, 14 ആം വാർഡ് മെമ്പർ ബഹു. പറങ്ങോടത്ത് അബ്ദുൾഅസീസിന്റെയും (CM) നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഈ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നാട്ടുകാരുടെ പ്രശംസ പിടി ച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് . അഭിനന്ദനങ്ങൾ . ഇനി മേലിൽ അവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമാ യനടപടികളെടുക്കുമെന്നും , മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കു ന്നവരെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവർക്ക് 10000/= രൂപ വരെ പാരിതോഷികം ( Reward ) നൽകുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസ്തുത സ്ഥലം CCTV കേമറ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ്. ജാഗ്രതൈ...!! (report aduhaji anchukandan )

ഏറെ നാളത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി

ഇമേജ്
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കുഞ്ഞാലൻകുട്ടിഹാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുത്തനങ്ങാടിയിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് നടപടികൾ കൈകൊണ്ട 14‐ാം വാർഡ് ജനകീയ മെമ്പർ പറങ്ങോടത്ത് അസീസിന് ഒരായിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ...