പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂലൈ 14, 2016 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

ജെറ്റ വലിയോറയുടെ ഗള് ഫ് ചാപ്റ്റ ര് പ്രതി നിധികള് സ്കൂളിന് സമ്മാനിച്ച വീഡിയോ കാമറയും ഡിജിറ്റ ല് സൌന്ട് സിസ്റ്റവും അടന്ങിയ കിറ്റ്

ഇമേജ്
കുറുക ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്, ഇക്കഴിഞ്ഞ SSLC പരീക്ഷയില് , 100% വിജയം സമ്മാനിച്ച അദ്ധ്യാപകരെ അനുമോദിച്ച് കൊന്ട്, ജെറ്റ വലിയോറയുടെ ഗള് ഫ് ചാപ്റ്റ ര് പ്രതി നിധികള് സ്കൂളിന് സമ്മാനിച്ച വീഡിയോ കാമറയും ഡിജിറ്റ ല് സൌന്ട് സിസ്റ്റവും അടന്ങിയ കിറ്റ് , അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാര്ത്ഥികളും പിടിഎ പ്രതിനിധികളുമടന്ങിയ നിറഞ്ഞ സദസ്സിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്, ജെറ്റ് യു ഏ ഇ പ്രതിനിധി വളപ്പില് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിമാഷും, പന്തപ്പുലാന് ഇബ്രാഹിം, സഊദി പ്രതിനിധി പറന്ങോടത്ത് റഷീദ് എന്നിവര് ചേന്ന് സ്കൂളിന് സമര്പിച്ചു. സ്കൂശ് പൂര്വ്വ വിദ്യാര്ത്ഥികള്കൂടിയായ സമദ് കെടി, അസ്ലം, അസീസ് കാവുന്ങല്, റഷീദ് തോട്ടത്തില്, അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി, റഷീദ് പി, ഇബ്രാഹിം,... തുടന്ങി ജെറ്റിന്റെ സുവര്ണ്ണകാല താരന്ങള്, സ്വയം മുന്നോട്ട് വന്ന് നടത്തിയ ഈ അനുമോദനം , സ്കൂള് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് എന്നിവര് നന്ദിയോടെ അഭിനന്ദിച്ചു. സ്കൂളിന്റെ കലാ കായിക പുരോഗതിക്കായി തുടര്ന്നും സഹകരിക്കണമെന്ന ഫൈസല് മാഷിന്റെ ആവശ്യത്തോട് വിദേശത്തുള്ള സ്കൂള് പൂര്വ്വ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്ന നിര്ദ്ദേശവും മുന്നോട്ടു വെച്ചു. നാടിന്റെ ഐകണ് സ്ഥാപനമായ ഈ കലാലയത

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക