പോസ്റ്റുകള്‍

ഓഗസ്റ്റ് 26, 2016 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

BSNL ബ്രോഡ്ബാൻഡ്,വൈമാക്സ് & മൊബൈൽ മേള

ഇമേജ്
BSNL ബ്രോഡ്ബാൻഡ്,വൈമാക്സ് & മൊബൈൽ മേള വേങ്ങര കുണ്ടുപുഴക്കൽ പെട്രോൾ പമ്പിനു എതിർ വശം 25/8/2016.ന്ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. വമ്പിച്ച ആനു കൂല്യങ്ങ ളോടെ നടത്തപ്പെടുന്ന മേള 26,27/8/2016. എന്നീ തിയ്യതി കളിലും തുടരുമെന്ന് BSNL വേങ്ങര എക്സ്ചേ ഞ്ച് JTO . അറിയിക്കുകയുണ്ടായി . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക : 9446440060 , 9447651800.

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക