പോസ്റ്റുകള്‍

മേയ് 24, 2016 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

ss LC പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ മികച്ച വിജയം നേടിയിട്ടു ള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നു

ഇമേജ്
ss LC പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ യിൽ 17-ാം വാർഡിൽ നിന്നും മികച്ച വിജയം നേടിയിട്ടു ള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ vengara 17 -)0 വാർഡ് വികസന സമിതി അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നു; അവാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ മെയ് 30ന് മു മ്പായ്.മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെട്ടുത്തിയ പകർപ്പ് സഹിതം വാർഡ്‌ മെമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക.