പോസ്റ്റുകള്‍

ഏപ്രിൽ 9, 2015 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

speed camera പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി ...

കൊളപ്പുറം (Calicut road), തലപ്പാറ (near mcm auditorium) പൂക്കിപ്പറന്പ്. (near കള്ള് ഷാപ്പ്) എന്നിവിടങ്ങളില്‍ speed camera പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി ...

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക